Устав

УСТАВ на „Национална Асоциация по Пест Контрол – България“

гр. София, ноември 2019г.

I. Учредяване

Чл.1. „Национална Асоциация по Пест Контрол – България“, наричанo по-нататък в устава само “Сдружението”, е учреденo на учредителното събрание, състояло се на 07.11.2019 г. в гр. София.

II. Статут

Чл.2. Сдружението е доброволна, независима и неправителствена организация с идеална цел и се създава по реда на Закон за юридическите лица с нестопанска цел. То е юридическо лице, отделено от членовете.

III. Наименование

Чл.3. Наименованието на Сдружението е: „Национална Асоциация по Пест Контрол – България“, което на латиница се изписва както следва:
“National association for Pest control – Bulgaria”.

IV. Седалище

Чл.4. Седалище на Сдружението е гр. София, п.к. 1303, ул. „Софроний Врачански“ №1.

V. Цели на сдружението

Чл.5. /1/ Сдружението има следните цели:

 • Да подпомага усилията на своите членове за оптимално разрешаване и защита на професионалните и търговските им интереси и да съдейства за развитието на пест контрола в Република България;
 • Да насърчава създаването и поддържането на високи технологични стандарти, използвани в контрола на вредителите, чрез препарати, техника и методи на приложението им;
 • Да инициира развитие на нормативната база в областта на пест контрола, като самостоятелно или чрез участие в работни групи предлага на компетентните органи изменения или допълнения на нормативни актове, с цел приравняването им към европейските стандарти;
 • Да информира своите членове за приложението на действащите нормативни актове в областта на пест контрола;
 • Да представлява своите членове пред държавните органи и да предприема разрешените от законодателството мерки за защита на интересите на членовете на сдружението, в случай, че те са нарушени от действие или бездействие на държавните органи и администрация.

/2/ Общото събрание на Сдружението може да формулира и други цели, които трябва да бъдат в съответствие с изложените в преходната алинея.

VI. Дейност на Сдружението

Чл.6. /1/ Сдружението осъществява дейност в частна полза.
/2/ За постигането на целите си Сдружението осъществява следните дейности:

 • Насърчаване на проучвания по търговски и вътрешни пест контрол проблеми и сътрудничество с други заинтересовани структури по тези въпроси;
 • Създаване на програми и извършване на обучение в сферата на пест контрола и издаване на сертификати за правоспособност от името на сдружението/асоциацията на успешно завършилите обучението;
 • Организиране на обмен на информация и опит между членовете си и съдействие за участието им в курсове, семинари и други мероприятия, с които да се повиши квалификацията им;
 • Разпространяване на информация в интерес на потребителите, производителите, вносителите, дистрибуторите и други лица свързани или ангажирани с пест контрола;

Организиране и сътрудничество с български и/или чуждестранни организации с подобен предмет на дейност, ако актовете за тяхното учредяване не противоречат на българското законодателство.

Участие в програми по пест контрол, финансирани от Световната здравна организация, Европейския съюз или други организации.

Поддръжка на специален информационен регистър на дружествата извършващи пест контрол, включително и лицата успешно завършили курс по обучение за пест контрол.

/3/ По решение на Управителния съвет могат да се създават специализирани комисии, съставени от членове на сдружението и външни специалисти за проучване на специфични проблеми или създаване на стратегии в областта на пест контрола.

Чл.7. Сдружението извършва допълнителната стопанска дейност свързана с предмета на основната дейност: издателска, информационна, консултантска, мениджърска, маркетингова дейност и обучителна, в областта на пест контрола. Приходите от допълнителната стопанска дейност, която се регулира от нормативните разпоредби на Търговския закон, се използват за осъществяване и постигане на поставената пред Сдружението цел. Сдружението не разпределя печалба.

Чл.8. Сдружение „Национална Асоциация по Пест Контрол – България“ може да участва и в други юридически лица, доколкото това е необходимо за ефективното осъществяване на дейността по изпълнение на целите и задачите му.

VII. Членове

Чл.9. За член на Сдружението може да бъде прието всяко едно физическо лице или юридическо лице, чиято дейност или интереси са свързани с пест контрола.

VIII. Приемане на членове. Прекратяване на членството по собствено желание.

Чл.10. /1/ Нови членове на Сдружението се приемат от Управителния съвет и/или от председателя на УС въз основа на писмена молба. УС се произнася по молбите за членство в 3 месечен срок, а в случай, че те се разглеждат от Председателя на УС – в едномесечен срок. Решението на УС и/или на Председателя е окончателно и не подлежи на обжалване.
/2/ Прекратяване на членството в Сдружението:

 • 1. По собствено желание с писмена молба отправена до Управителния съвет;
 • 2. При нарушение на устава на асоциацията;
 • 3. При влязла в сила присъда, с което лицето е осъдено за умишлено престъпление;
 • 4. При прекратяване на юридическото лице, с изключение на случаите на вливане или отделяне;
 • 5. При смърт на физическото лице или при поставянето му под запрещение;
 • 6. При невнасяне на членски внос в срок от 3 месеца след изтичането на срока по чл. 27, ал. 4 от Устава.
 • 7. При системно неучастие в общите събрания на сдружението.

/3/ Членският внос, внесен в Асоциацията не се възстановява след прекратяване на членството.

IX. Права на членовете

Чл.11. Всички членове имат право на участие и на глас в Общото събрание. Те избират Управителен съвет, и могат да бъдат избирани за членове на управителния съвет.

X. Задължения на членовете

Чл.12. Членовете на Сдружението са длъжни да спазват настоящия Устав, да пазят доброто си професионално име, да не нарушават законите и общоприетите правила на етично поведение и да защитават интересите на сдружението, гилдията и колегите си.

XI. Изключване

Чл.13. /1/ Член на Сдружението, който наруши разпоредбите на Устава или задължително решение на Общото събрание на Сдружението, може да бъде изключен с решение на Управителния съвет.
/2/ Неплащането на годишния членски внос в срок от 3 месеца след крайния срок, определен от Управителния съвет, води до автоматично отпадане от Сдружението.

XII. Органи на Сдружението

Чл.14. Органите на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет (УС);
Чл. 15. /1/ Общото събрание е върховният орган на Сдружението, който се свиква най-малко 1 път годишно.
/2/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по писмена молба на най-малко 1/3 от членовете на Сдружението.
/3/ Общото събрание може да бъде свикано чрез покана:

 • а) Връчена на всеки един от членовете на сдружението, най-малко 14 дни преди датата на общото събрание;
 • б) Обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел поне 14 дни по-рано от датата на провеждането на Общото събрание.

/4/ В извънредни случай когато Общото събрание се свиква по писмена молба на 1/3 от членовете на Сдружението, Управителният съвет предприема действия по свикване на Общото събрание в 14 дневен срок от постъпване на молбата по реда на предходната алинея.

Чл. 16. Годишният отчет на Управителния съвет се представя пред Общото събрание, което гласува или не неговото одобрение, както и доклада на контролния съвет.

Чл.17. /1/ Общото събрание взема решенията, свързани с дейността на Сдружението, както следва:

 • 1. изменя и допълва устава;
 • 2. приема други вътрешни актове на сдружението;
 • 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
 • 4. приема и изключва членове на сдружението;
 • 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 • 6. взема решение за участие в други организации;
 • 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 • 8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 • 9. приема бюджета на сдружението;
 • 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 • 11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 • 12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 • 13. взема и други решения, предвидени в устава.

/2/ Общото събрание може да делегира изцяло или отчасти правомощията по ал.1, т.2, 4, 5, 6, 8, 10, по-горе на Председателя на УС със свое решение.
/3/ Общото събрание избира членовете на УС и определя неговия председател. То гласува и утвърждава проектобюджета на сдружението.
/4/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, невписани в дневния ред, освен ако всички членове на сдружението присъстват или са представлявани на събранието.

XIII. Кворум

Чл.18. /1/ Общото събрание може да взема решения, ако е редовно свикано и присъстват най-малко половината от всички активни членове с право на глас.
/2/ Ако в обявения час на започване на Общото събрание няма кворум, заседанието се отлага с един час при същия дневен ред и се смята за законно независимо от броя на явилите се активни членове с право на глас.

XIV. Право на глас

Чл.19. /1/ Всеки член има право на един глас и има право да участва в общите събрания и в обсъжданията лично.
/2/ Едно лице може, по пълномощие, да представлява не повече от един член на общото събрание въз основа на писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Чл.20. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство на присъстващите активни членове.
/2/ За решения, свързани с промяна Устава, прекратяване дейността на Сдружението или сливането му с други организации, се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите активни членове.

XV. Управителен съвет

Чл.21. /1/ Сдружението се ръководи от Управителен съвет, съставен от председател, и двама членове, които се избират за срок от 5 години.
/2/ Представителството на сдружението се осъществява САМО ЗАЕДНО от всеки двама от членовете на Управителния съвет.

Чл.22. Управителният съвет ръководи дейностите на Сдружението, неговия бюджет и имущество. Той решава всички текущи въпроси, които не са от компетенциите на Общото събрание.

Чл.23. /1/ Управителният съвет се свиква от председателя най-малко веднъж на шест месеца или по молба на 1/3 от своите членове. Поканите за заседанията на Управителния съвет се изпращат най-малко две седмици предварително писмено до всеки един член на УС.
/2/ Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват всички негови членове.
/3/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство на присъстващите членове.

Чл.24. Управителният съвет взема решение за приемането на нови членове съобразно чл.9 и чл.10 от настоящия Устав, напускане, и изключване на членове от Сдружението.

XVI. Председател на Сдружението

Чл.25. /1/ Председателят свиква Управителния съвет на сдружението по негов почин, когато важни въпроси налагат това.
/2/ Председателят разглежда постъпилите до него молби за членство и съобразно с разпоредбите на чл. 9 и 10 от устава, приема или отхвърля молбата за членство.
/3/ Председателят може да изпълнява и други функции възложени му от Общото събрание.

XVII. Плащания към Сдружението

Чл.26. Членовете на Сдружението заплащат годишен членски внос. Първоначално размерът на годишните членски вноски се определя от Учредителното събрание, а в последствие от Общото събрание.

XVIII. Членски внос

Чл. 27. /1/ Членовете на Сдружението заплащат встъпителен и годишен членски внос.
/2/ Размерът на членския внос се определя първоначално от учредителното събрание, а в последствие с Решение на Управителния съвет;
/3/ Встъпителният членски внос следва да бъде заплатен в срок от 7 дни от получаване одобрение или приемането на заявителя за член на сдружението;
/4/ Годишният членски внос трябва да бъде заплатен в срок до 31 декември на текущата година, за която се дължи. Новопостъпилите членове заплащат пропорционален годишен членски внос на оставащите месеци до края на годината.

XIX. Ресурси на Сдружението

Чл.28. Ресурсите на Сдружението се състоят от годишните членски вноски, допълнителната стопанска дейност, дарения, субсидии, помощи и всички други ресурси, разрешени от закона.

XX. Прекратяване

Чл.29. Извън предвидените от закона случаи на прекратяване на сдружението, то може да бъде прекратено по решение на Общото събрание, взето при мнозинство на 2/3 от всички членове на Сдружението.

Чл.30. След прекратяването на Сдружението, останалото имущество се разпределя сред членовете му.

XXI. Срок

Чл. 31. Сдружението се учредява за неопределен срок.

Този устав е приет единодушно от учредителите с решение на Учредителното събрание, състояло се на 07.11.2019 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. За „Пест Контрол Продукти“ ЕООД с ЕИК 175085186 – Йордан Славов Славов

………………………

2. За „ГАРАНТ ПЕСТ КОНТРОЛ“ ООД с ЕИК 121770140 – Иво Николаев Грънчаров

………………………

3. „Агроинсект“ ЕООД с ЕИК 831482225 – Константин Звездомиров Тодоров

………………………

4. „Пест Контрол Продукти“ ЕООД с ЕИК 175085186 – Йордан Славов Славов

………………………