НАПК – България подготвя стратегия до 2025 г.

Националната асоциация по пест контрол – България проведе годишно изборно събрание на 31 януари 2020 г. в гр. Арбанаси, близо до Велико Търново, на което председателят на Управителния съвет представи отчет и доклад за бъдещото петгодишно развитие на НАПК. По време на събранието беше избран нов управителен съвет на асоциацията и беше утвърдена стратегия за развитие до 2025 г. Единодушно бяха преизбрани председателят на Управителния съвет Константин Тодоров и членовете на Управителния съвет Георги Георгиев и Йордан Славов. Съставът на Управителния съвет беше обновен с двама нови членове в лицето на Лора Жекова и Александър Грънчаров – представители на новото поколение в пест контрол сектора. Доц. Катя Тренчева, един от най-добрите ентомолози в България, беше приета като почетен член на сдружението.
По време на общото събрание бяха приети много нови членове на асоциацията. Дискутираха се наболели проблеми на пест контрол сектора и бяха взети важни решения. Членовете на асоциацията се обединиха около обща стратегия за развитие до 2025 г., в която се предвижда стратегическо сътрудничество с ХВБ, туристическия сектор и сдружението на общините; повишаване на квалификацията в сектора; участие и организиране на конференции, семинари и симпозиуми по ДДД, както и участие на асоциацията в инициативи на сродни асоциации в България и в ЕС, в тясно сътрудничество със СЕРА (Конфедерация на европейските пест контрол асоциации). Фокус в приетата стратегия е поддържане и постоянно повишаване на експертизата и технологичните стандарти в сектора като цяло и във всяко дружество, което оперира в бранша, с цел повишаване на качеството на услугата и съдействие за осигуряване на общественото здравеопазване в раздела „Профилактика и контрол на заразните и паразитни заболявания“, с отговорност към опазване на околната среда и към намаляване на риска при употреба на биоциди.

Членовете на асоциацията единодушно се обединиха около мнението, че предложените от МЗГАР и Агенция по храните промени в Наредба № 1 на МЗ от 2018 г. са в несъответствие с добрите практики в бранша и взеха решение да дадат официално своето становище като браншова организация на двете ресорни министерства.

На събранието беше взето решение НАПК-България да издава списание, в което да се публикуват актуални новини, материали и дискусии, важни за сектора. НАПК – България провежда общо събрание на членовете веднъж годишно.

Председателят на Управителния съвет представи отчет и доклад за бъдещото петгодишно развитие на НАПК